جلد 21 فقه تربیتی (تربیت اخلاقی) منتشر شد

 

 

«اخلاق به لحاظ استقلال عقل در کشف حسن و قبح و حکم به فواید آن، مورد توجه تمامی جوامع و مکاتب فکری و فلسفی و حتی الحادی قرار دارد؛ همین امر، اخلاق بدون خدا و مبتنی بر مبانی سکولار و تربیت منهای دین را توسعه و تدوین کرده است. اما در این اثر با رویکرد فقهی و به روش استدلالی، تربیت اخلاقی در منابع دینی تبیین و احکام تکلیفی و وضعی آن استنباط شده است. این کتاب گامی در جهت معرفی عوامل مؤثر و دخیل در تربیت اخلاقی و تعیین حدود وظایف آن‌ها است. در این تحقیق، وظیفه‌مندی افراد و نهادهای مختلف در تربیت اخلاقی با استناد به مستندات فقهی اثبات شده است تا ضمن انگیزه‌بخشی در راستای ایفای این وظیفه شرعی، در نحوه انجام آن نیز راهنمای علمی مربّی باشد. در این کتاب ابتدا تربیت اخلاقی به عنوان یک وظیفه عمومی بحث و بررسی شده است و سپس تکلیف ویژه نهادهای خانواده، عالمان و حکومت دراین‌باره بررسی شده است. در فصل آخر نیز روش‌های تربیت اخلاقی پیشنهاد و بررسی فقهی شده است.»