درس خارج فقه تربیتی سال تحصیلی 88-87

درس فقه تربیتی
سال تحصیلی 1388-1387

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

عناوین فرعی

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 41

1388/02/23 تربیت خانوادگی تمهیدات تربیتی

جلسه 40

1388/02/22 تربیت خانوادگی تمهیدات تربیتی

جلسه 39

1388/02/16 تربیت خانوادگی تمهیدات تربیتی

جلسه 38

1388/02/15 تربیت خانوادگی تمهیدات تربیتی

جلسه 37

1388/02/09 تربیت خانوادگی وظایف تربیتی والدین ـ نام گذاری فرزند

جلسه 36

1388/02/08 تربیت خانوادگی وظایف تربیتی والدین ـ نام گذاری فرزند

جلسه 35

1388/02/02 تربیت خانوادگی وظایف تربیتی والدین ـ نام گذاری فرزند

جلسه 34

1388/02/01 تربیت خانوادگی وظایف تربیتی والدین ـ نام گذاری فرزند

جلسه 33

1388/01/25 تربیت خانوادگی وظایف تربیتی والدین ـ نام گذاری فرزند

جلسه 32

1388/01/19 تربیت خانوادگی مراحل سنی در تربیت فرزند

جلسه31

1388/01/18 تربیت خانوادگی تأدیب

جلسه 30

1387/12/21 تربیت خانوادگی تأدیب

جلسه 29

1387/12/20 تربیت خانوادگی آیات تربیتی ـ مفهوم لاتضار

جلسه 28

1387/12/14 تربیت خانوادگی آیات تربیتی ـ سیره فعلی انبیاء

جلسه 27

1387/12/13 تربیت خانوادگی آیات تربیتی

جلسه 26

1387/11/23 تربیت خانوادگی مسئولیت والدین در برابر خانواده ـ وظیفه صیانتی والدین ـ مشورت ـ تربیت بدنی

جلسه 25

1387/11/16 تربیت خانوادگی مسئولیت والدین در برابر خانواده ـ وظیفه صیانتی والدین

جلسه 24

1387/11/09 تربیت خانوادگی مسئولیت والدین در برابر خانواده ـ وظیفه صیانتی والدین

جلسه 23

1387/11/08 تربیت خانوادگی مسئولیت والدین در برابر خانواده ـ وظیفه صیانتی والدین

جلسه 22

1387/11/02 تربیت خانوادگی مسئولیت والدین در برابر خانواده ـ وظیفه صیانتی والدین

جلسه 21

1387/11/01 تربیت خانوادگی تربیت به معنای خاص ـ مفهوم تربیت ـ ساحتهای تربیت ـ ارکان فرآیند تربیت ـ فقه العقیده ـ فقه الاخلاق

جلسه 20

1387/10/25 وظایف تربیتی حکومت فروعات وظایف حکومت در باب تعلیم

جلسه 19

1387/10/24 وظایف تربیتی حکومت فروعات وظایف حکومت در باب تعلیم

جلسه 18

1387/10/04 وظایف تربیتی حکومت فروعات وظایف حکومت در باب تعلیم

جلسه 17

1387/10/03 وظایف تربیتی حکومت فروعات وظایف حکومت در باب تعلیم

جلسه 16

1387/09/26 وظایف تربیتی حکومت نتایج ادله در وظایف آموزشی حکومت و حاکم ـ فروعات وظایف حکومت

جلسه 15

1387/09/13 وظایف تربیتی حکومت ادله خاصه در وظایف تعلیمی حاکم ـ آیات قرآن

جلسه 14

1387/09/12 وظایف تربیتی حکومت ادله خاصه در وظایف تعلیمی حاکم

جلسه 13

1387/09/06 وظایف تربیتی حکومت ادله خاصه در وظایف تعلیمی حاکم

جلسه 12

1387/09/05 وظایف تربیتی حکومت ادله مکلف بودن حاکم در باب تعلیم ـ قاعده عدالت

جلسه 11

1387/08/29 وظایف تربیتی حکومت قاعده تأمین عدالت اجتماعی

جلسه 10

1387/08/28 وظایف تربیتی حکومت قاعده وجوب حفظ نظام

جلسه 9

1387/08/22 وظایف تربیتی حکومت قاعده تأمین عدالت اجتماعی

جلسه 8

1387/08/21 وظایف تربیتی حکومت دامنه مکلفین در باب تعلیم ـ قاعده تأمین عدالت اجتماعی

جلسه 7

1387/08/15 وظایف تربیتی حکومت ادله عامه وخاصه وجوب تعلیم ـ حرمت کتمان علم ـ قاعده عزت اسلامی

جلسه 6

1387/08/14 وظایف تربیتی حکومت قواعد کلی در مکلف شدن حاکم

جلسه 5

1387/08/08 وظایف تربیتی حکومت محدوده وظایف آموزشی حکومت ـ قواعد کلی در مکلف شدن حاکم

جلسه 4

1387/08/01 وظایف تربیتی حکومت وظیفه ارشاد جاهل ـ ادله وجوب ارشاد جاهل

جلسه 3

1387/07/30 وظایف تربیتی حکومت وظایف تعلیمی حاکم ـ وظیفه ارشاد جاهل

جلسه 2

1387/07/24 وظایف تربیتی حکومت مفهوم مکلف شدن دولت ـ تعلق تکلیف بر مخاطب حقیقی و حقوقی

جلسه 1

1387/07/23 وظایف تربیتی حکومت تحول نقش آموزشی دولتها ـ نحوه ایفاء نقش دولتها ـ حدود و محتوای تعلیم و تعلم توسط دولت