خطبه‌های نماز جمعه قم سال 1400

خطبه‌های نماز جمعه قم

سال 1400

 

ردیف

تاریخ

فایل متنی

 فایل صوتی

8 1400/12/20
7 1400/11/29
6 1400/10/17
5 1400/09/26
4 1400/09/05
3 1400/07/23
2 1400/05/01
1 1400/01/13