درس خارج اصول فقه
سال تحصیلی 1399-1398

ردیف

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

فایل متنی

 فایل صوتی

15

جلسه 348

98/08/27 تجری

14

جلسه 347

98/08/26 تجری

13

جلسه 346

98/08/25 تجری

12

جلسه 345

98/08/20 تجری

11

جلسه 344

98/08/18 تجری

10

جلسه 343

98/08/13 تجری

9

جلسه 342

98/08/12 تجری

8

جلسه 341

98/08/11 تجری

7

جلسه 340

98/07/20 تجری

6

جلسه 339

98/07/15 تجری

5

جلسه 338

98/07/13 تجری

4

جلسه 337

98/07/08 تجری

3

جلسه 336

98/07/07 تجری

2

جلسه 335

98/07/01 تجری

1

جلسه 334

98/06/31 تجری