درس فقه تربیتی
بحث:وظیفه تربیتی حکومت / وظیفه ارشاد جاهل

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

عناوین فرعی

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 2

1387/08/01 وظایف تربیتی حکومت وظیفه ارشاد جاهل ـ ادله وجوب ارشاد جاهل

جلسه 1

1387/07/30 وظایف تربیتی حکومت وظایف تعلیمی حاکم ـ وظیفه ارشاد جاهل