درس فقه تربیتی
 بحث:تربیتی حکومت / وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ عهد نامه مالک اشتر

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

 عناوین فرعی

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 10

1390/08/04 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ عهد نامه مالک اشتر

جلسه 9

1390/08/03 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ عهد نامه مالک اشتر

جلسه 8

1390/07/27 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ عهد نامه مالک اشتر

جلسه 7

1390/07/26 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ عهد نامه مالک اشتر

جلسه 6

1390/07/20 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ عهد نامه مالک اشتر

جلسه 5

1390/07/19 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ عهد نامه مالک اشتر

جلسه 4

1390/07/13 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ عهد نامه مالک اشتر

جلسه 3

1390/07/12 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ عهد نامه مالک اشتر

جلسه 2

1390/07/06 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ عهد نامه مالک اشتر

جلسه 1

1390/07/05 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ عهد نامه مالک اشتر