درس فقه تربیتی
 بحث:وظایف تربیتی حکومت  /  وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ فروعات وظایف تربیتی حکومت

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

 عناوین فرعی

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 8

1390/12/03 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ فروعات وظایف تربیتی حکومت

جلسه7

1390/12/02 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ فروعات وظایف تربیتی حکومت

جلسه 6

1390/11/26 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ فروعات وظایف تربیتی حکومت

جلسه 5

1390/11/25 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ فروعات وظایف تربیتی حکومت

جلسه 4

1390/11/19 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ فروعات وظایف تربیتی حکومت

جلسه 3

1390/11/18 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ فروعات وظایف تربیتی حکومت

جلسه 2

1390/11/12 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ فروعات وظایف تربیتی حکومت

جلسه 1

1390/10/20 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ فروعات وظایف تربیتی حکومت