درس فقه تربیتی
بحث: وظایف تربیتی حکومت / قاعده تأمین عدالت اجتماعی

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

عناوین فرعی

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 2

1387/08/29 وظایف تربیتی حکومت قاعده تأمین عدالت اجتماعی

جلسه 1

1387/08/22 وظایف تربیتی حکومت قاعده تأمین عدالت اجتماعی