درس فقه تربیتی
 بحث:تربیت خانوادگی / روش دعا

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

  عناوین فرعی

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 4

1389/10/01 تربیت خانوادگی روش دعا

جلسه 3

1389/09/30 تربیت خانوادگی روش دعا

جلسه 2

1389/09/09 تربیت خانوادگی روش دعا

جلسه 1

1389/09/03 تربیت خانوادگی روش دعا