درس فقه تربیتی
 بحث: تربیت خانوادگی

تاریخ

موضوع جلسه

عناوین فرعی

فایل متنی

 فایل صوتی

1389/03/11 تربیت خانوادگی تربیت اخلاقی ـ تربیت اقتصادی و شغلی ـ تربیت اجتماعی

1389/02/14-1389/03/05 تربیت خانوادگی تربیت جنسی

***

***

1389/01/31 تربیت خانوادگی تربیت اخلاقی ـ تربیت جنسی ـ تربیت اقتصادی ؛ اجتماعی و سیاسی

1388/12/25-1389/02/07 تربیت خانوادگی تربیت عاطفی

***

***

1388/12/19 تربیت خانوادگی آموزش امور عبادی به فرزند

1388/12/18 تربیت خانوادگی تربیت عبادی نماز

1388/12/11-1388/12/12 تربیت خانوادگی تربیت عبادی نماز

***

***

1388/10/30-1388/12/05 تربیت خانوادگی تربیت عبادی ـ ادله وجوب تربیت عبادی

***

***

1388/10/23-1388/10/29 تربیت خانوادگی تربیت اعتقادی ـ ادله وجوب تربیت اعتقادی

***

***

1388/10/16-1388/10/22 تربیت خانوادگی تربیت اعتقادی

***

***

1388/09/18 تربیت خانوادگی حقوق فرزند بر والدین  ـ ادله حفظ نسب

1388/09/17 تربیت خانوادگی حفظ نسب

1388/09/02-1388/09/11 تربیت خانوادگی(ولایت پدر) ولایت پدر

***

***

1388/08/20-1388/08/26 تربیت خانوادگی انفاق

***

***

1388/08/19 تربیت خانوادگی انفاق ـ قتل ولد

1388/07/21-1388/08/13 تربیت خانوادگی تربیت خانوادگی(حضانت)

***

***

1388/07/15 تربیت خانوادگی احکام رضاع

1388/07/14 تربیت خانوادگی تربیت جسمی و مادی فرزند ـ رضاع

1388/02/15-1388/02/23 تربیت خانوادگی تمهیدات تربیتی

***

***

1388/01/25-1388/02/09 تربیت خانوادگی وظایف تربیتی والدین ـ نام گذاری فرزند

***

***

1388/01/19 تربیت خانوادگی مراحل سنی در تربیت فرزند

1387/12/21-1388/01/18 تربیت خانوادگی تأدیب

***

***

1387/12/20 تربیت خانوادگی آیات تربیتی ـ مفهوم لاتضار

1387/12/14 تربیت خانوادگی آیات تربیتی ـ سیره فعلی انبیاء

1387/12/13 تربیت خانوادگی آیات تربیتی

1387/11/23 تربیت خانوادگی مسئولیت والدین در برابر خانواده ـ وظیفه صیانتی والدین ـ مشورت ـ تربیت بدنی

1387/11/02-1387/11/23 تربیت خانوادگی مسئولیت والدین در برابر خانواده ـ وظیفه صیانتی والدین

***

***

1387/11/01 تربیت خانوادگی تربیت به معنای خاص ـ مفهوم تربیت ـ ساحتهای تربیت ـ ارکان فرآیند تربیت ـ فقه العقیده ـ فقه الاخلاق