درس خارج فقه تربیتی

بحث: تربیت اجتماعی

تاریخ

موضوع جلسه

عناوین فرعی

فایل متنی

 فایل صوتی

1391/12/23-1392/03/07 تربیت اجتماعی قاعده هدایت ـ دلیل قرآنی

***

***

1391/12/22 تربیت اجتماعی قاعده هدایت

1391/12/16 تربیت اجتماعی نکاتي پيرامون واژههاي قرآني در بحث تربيت

1391/12/08-1391/12/15 تربیت اجتماعی خانواده واژگان در حوزه تعلیم و تربیت

***

***

1391/11/17-1391/12/02 تربیت اجتماعی فروعات قاعده ارشاد جاهل

***

***

1391/09/28-1391/11/11 تربیت اجتماعی قاعده ارشاد جاهل ـ دلیل روایی

***

***

1391/07/04-1391/09/22 تربیت اجتماعی قاعده ارشاد جاهل ـ دلیل قرآنی 

***

***

1391/06/29 تربیت اجتماعی بررسی ادله ـ قواعد عام  ـ قاعده ارشاد جاهل

1391/06/28 تربیت اجتماعی قلمرو مفهوم تربیت

1391/03/10 تربیت اجتماعی اصلاح ذات‌البین ـ نکات

1391/02/20-1391/03/02 تربیت اجتماعی اصلاح ذات‌البین ـ ادله قرآنی

***

***

1391/02/19 تربیت اجتماعی اصلاح ذات‌البین

1391/01/23-1391/02/13 تربیت اجتماعی بررسی ادله ـ قواعد عام

***

***

1390/12/16-1391/01/22 تربیت اجتماعی مفهوم تربیت  اجتماعی

***

***

1390/12/09-1390/12/10 تربیت اجتماعی ساحت تربیت اجتماعی ـ اخلاق و تربیت

***

***