درس فقه تربیتی
بحث: تعلیم و تعلم / تشکر از معلم

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

عنوان فرعی

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 2

1379/02/13

تعلیم و تعلم

تشکر از معلم ـ ادله شکر معلم

جلسه 1

1379/02/12

تعلیم و تعلم

تشکر از معلم