درس فقه تربیتی
بحث: تعلیم و تعلم / تعلیم علوم راجح

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

عنوان فرعی

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 5

1385/02/03

تعلیم و تعلم

تعلیم علوم راجح

جلسه 4

1385/01/29

تعلیم و تعلم

تعلیم علوم راجح ---     ---

 

---

جلسه 3

1385/01/21

تعلیم و تعلم

تعلیم علوم راجح

 

---

جلسه 2

1385/01/20

تعلیم و تعلم

تعلیم علوم راجح

---

جلسه 1

1385/01/16

تعلیم و تعلم

تعلیم علوم راجح ---     ---

---