درس فقه تربیتی
بحث: تعلیم و تعلم / تفرغ در تحصیل

تاریخ

موضوع جلسه

عنوان فرعی

فایل متنی

 فایل صوتی

1378/08/11

تعلیم و تعلم

تفرغ در تحصیل