درس فقه تربیتی
بحث: تعلیم و تعلم / رعایت قاعده الاهم فالاهم

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

عنوان فرعی

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 3

1378/09/09

تعلیم و تعلم

رعایت قاعده الاهم فالاهم

جلسه 2

1378/09/08

تعلیم و تعلم

رعایت قاعده الاهم فالاهم ---      ---

جلسه 1

1378/09/02

تعلیم و تعلم

رعایت قاعده الاهم فالاهم