درس فقه تربیتی
بحث: تعلیم و تعلم / ما ینبغی تعلّمه

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

عنوان فرعی

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 2

1378/01/18

تعلیم و تعلم

ما ینبغی تعلّمه

جلسه 1

1378/01/17

تعلیم و تعلم

ما ینبغی تعلّمه