درس فقه تربیتی
بحث: تعلیم و تعلم / مالا ینبغی های معلم

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

عنوان فرعی

فایل متنی

 فایل صوتی

1386/02/30

تعلیم و تعلم

مالاینبغی های معلم ـ حب دنیا ـ اتخاذ به علم دین

1386/02/24

تعلیم و تعلم

مالاینبغی های معلم ـ عجب ـ ادعای علم