درس فقه تربیتی
بحث: امر به معروف و نهی از منکر / فقه و تربیت

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

 عناوین فرعی

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 2

1382/12/17

تعلیم و تعلم

فقه و تربیت ـ نظام سازی تربیتی

جلسه 1

1382/11/26

تعلیم و تعلم

تربیت و تبلیغ ـ فقه و تربیت