درس فقه تربیتی

بحث: تعلیم و تعلم / علم نافع

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

عنوان فرعی

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 2

1378/02/13

تعلیم و تعلم

علم نافع

جلسه 1

1378/01/18

تعلیم و تعلم

علم نافع