درس فقه تربیتی
بحث: تعلیم و تعلم / آداب تعلم

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

عنوان فرعی

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 7

1378/08/05

تعلیم و تعلم

آداب تعلم

جلسه 6

1378/07/20

تعلیم و تعلم

آداب تعلم ---      ---

جلسه 5

1378/07/19

تعلیم و تعلم

عناوین شرعی در مورد عالم

جلسه 4

1378/07/13

تعلیم و تعلم

آداب تعلم

جلسه 3

1378/07/07

تعلیم و تعلم

آداب تعلم ـ اصالت مولویت ـ قلمرو دین ـ انتظار بشر از دین

جلسه 2

1378/07/06

تعلیم و تعلم

آداب تعلم ---      ---

جلسه 1

1378/07/06

تعلیم و تعلم

آداب تعلم ---      ---