درس فقه تربیتی
بحث: تعلیم و تعلم

تاریخ

موضوع جلسه

عنوان فرعی

فایل متنی

 فایل صوتی

1386/08/08-1387/02/25

تعلیم و تعلم

وظایف آموزشی والدین

***

***

1386/03/06

تعلیم و تعلم

اشخاص و نهادهای مسئول در باب تعلیم ـ عالمان ـ والدین ـ حکومت

1386/02/31

تعلیم و تعلم

اخذ اجرت در تعلیم ـ مخالطه با سلطان جائر

1386/02/30

تعلیم و تعلم

مالاینبغی های معلم

***

***

1386/02/23

تعلیم و تعلم

عوامل مؤثر در افزایش و کاهش ثواب و عقاب

1386/02/17

تعلیم و تعلم

حرمت مؤکد گناه برای عالم ـ ملاکهای تفاوت مراتب گناهان

1386/01/26-1386/02/16

تعلیم و تعلم

وظایف عالم و معلم

***

***

1385/12/06

تعلیم و تعلم

اقسام آداب از منظر تعلیم و تربیت

1385/10/23-1385/12/13

تعلیم و تعلم

آداب معلم در تدریس

***

***

1385/10/17-1385/10/28

تعلیم و تعلم

آداب معلم با شاگرد

***

***

1385/10/03

تعلیم و تعلم

رحمت در علم ـ روایات رحمت ـ توقف عند الجهل

1385/09/26

تعلیم و تعلم

تعظیم علم ـ مساوات و مواسات در علم

1385/09/12

تعلیم و تعلم

رفق و مدارا در علم ـ روایات مدارا ـ حلم  در علم  ـ روایات حلم

1385/09/11

تعلیم و تعلم

تواضع در علم ـ  روایات تواضع

1385/08/28

تعلیم و تعلم

آکد بودن آداب برای عالم و معلم

1385/08/21

تعلیم و تعلم

تزاحم در تعلیم و تعلم

1385/08/17

تعلیم و تعلم

مصادیق عاملین به علم ـ نسبت عمل به علم با تکلیف

1385/08/16

تعلیم و تعلم

عمل به علم ـ مقصود از عمل ـ مصادیق عاملین به علم

1385/08/10

تعلیم و تعلم

وظایف مقارن تعلیم ـ واجب توسلی و تعبدی ـ فرق ادب عالم و معلم

1385/02/13-1385/03/03

تعلیم و تعلم

تعلیم علوم محرم

***

***

1385/02/10

تعلیم و تعلم

ارشاد جاهل

1385/02/06

تعلیم و تعلم

تعلیم احکام

1385/01/16-1385/02/03

تعلیم و تعلم

تعلیم علوم راجح

***

***

1384/09/09-1384/12/21

تعلیم و تعلم

تعلیم قرآن

***

***

1384/02/11-1384/03/01

تعلیم و تعلم

تعبدی یا توصلی بودن تعلیم و تعلم

***

***

1383/07/19-1383/10/20

تعلیم و تعلم

ادله وجوب تعلیم علوم واجب

***

***

1383/07/12

تعلیم و تعلم

تعلیم علوم واجب

1383/03/10

تعلیم و تعلم

انواع توثیقات

1383/03/03-1383/03/10

تعلیم و تعلم

تعلیم محرم

***

***

1383/02/13-1383/02/20

تعلیم و تعلم

تعاون

***

***

1383/01/16

تعلیم و تعلم

ترغیب به طلب علم ـ اصالة المولویه

1382/12/24

تعلیم و تعلم

تعلم و معلم

1382/11/26-1382/12/17

تعلیم و تعلم

فقه و تربیت

***

***

1382/11/05

تعلیم و تعلم

تعاریف تربیت

1382/10/07

تعلیم و تعلم

فقه و اخلاق

1382/09/30

تعلیم و تعلم

موضوع فقه

1379/02/20

تعلیم و تعلم

 

---

---      ---

1379/02/12-1379/02/13

تعلیم و تعلم

تشکر از معلم

***

***

1379/01/00

تعلیم و تعلم

 

---

---      ---

1379/01/00

تعلیم و تعلم

قواعد انتساب آداب به شرع

1379/01/00

تعلیم و تعلم

ادب سخن گفتن با معلم ـ احترام معلم

1379/01/00

تعلیم و تعلم

 

---

---      ---

1379/01/00

تعلیم و تعلم

 

---

---      ---

1379/01/00

تعلیم و تعلم

 

---

---      ---

1379/01/10

تعلیم و تعلم

تفکیک زبان دینی

1378/12/23

تعلیم و تعلم

تواضع در علم

1378/12/19

تعلیم و تعلم

 

---

---      ---

1378/12/16

تعلیم و تعلم

 

---

---      ---

1378/12/10

تعلیم و تعلم

اقوال در عبدالله بن احمد

1378/12/09

تعلیم و تعلم

 

---

---      ---

1378/12/04

تعلیم و تعلم

 

---

---      ---

1378/12/03

تعلیم و تعلم

 

---

---      ---

1378/12/02

تعلیم و تعلم

---

---      ---

1378/11/26

تعلیم و تعلم

 

---

---      ---

1378/11/25

تعلیم و تعلم

 

---

---      ---

1378/11/20

تعلیم و تعلم

 

---

---      ---

1378/11/18

تعلیم و تعلم

 

---

---      ---

1378/11/11

تعلیم و تعلم

 

---

---      ---

1378/11/06

تعلیم و تعلم

ادب و اخلاق ـ تفاوت تعلیم و تربیت

1378/11/04

تعلیم و تعلم

ادب و سنت

1378/10/29

تعلیم و تعلم

 

---

---      ---

1378/10/28

تعلیم و تعلم

 

---

---      ---

1378/10/27

تعلیم و تعلم

 

---

---      ---

---      ---

1378/09/02-1378/09/09

تعلیم و تعلم

رعایت قاعده الاهم فالاهم

***

***

1378/08/17-1378/09/01

تعلیم و تعلم

تحصیل در جوانی

***

***

1378/08/10-1378/08/11

تعلیم و تعلم

تفرغ در تحصیل

***

***

1378/08/04

تعلیم و تعلم

جایگاه معلم

1378/07/27

تعلیم و تعلم

انواع سیره

1378/07/26

تعلیم و تعلم

رابطه معلم با متعلم

--- --- ---

---      ---

---

1378/07/19

تعلیم و تعلم

عناوین شرعی در مورد عالم

1378/07/06-1378/08/05

تعلیم و تعلم

آداب تعلم

***

***

1378/03/04

تعلیم و تعلم

قرائت و حفظ قرآن

1378/02/29-1378/03/03

تعلیم و تعلم

تعلّم کتابت

***

***

1378/02/14-1378/02/28

تعلیم و تعلم

تعلّم قرآن

***

***

1378/01/18-1378/02/13

تعلیم و تعلم

علم نافع

***

***

1378/01/17-1378/01/18

تعلیم و تعلم

ما ینبغی تعلّمه

***

***

1377/12/10-1377/12/25

تعلیم و تعلم

تعلم از غیر اهل بیت

***

***

1377/11/26-1377/12/04

تعلیم و تعلم

حفظ کتب ضلال

***

***

1377/11/21

تعلیم و تعلم

مقدمه تولیدی ـ تعلیم سحر

1377/11/20

تعلیم و تعلم

تعلیم نجوم

1377/11/19

تعلیم و تعلم

تعلم علم حرام ـ  تعلم نجوم

1377/11/13

تعلیم و تعلم

صور حرمت تعلیم و تعلم

1377/11/12

تعلیم و تعلمالموضوعیه

اعداد قوه ـ کسب مال ـ اصالة

1377/11/07

تعلیم و تعلم

تحصیل علم غیر دینی برای اغراض غیر دینی ـ حفظ نظام

1377/11/06

تعلیم و تعلم

تعبدی یا توصلی ـ عینی یا غیری

1377/11/05

تعلیم و تعلم

نفسی یا غیری ـ مولوی یا ارشادی

1377/09/24

تعلیم و تعلم

بررسی طریقیت یا مقدمیت علم

1377/09/22-1377/09/23

تعلیم و تعلم

آیات

***

***

1377/09/21

تعلیم و تعلم

بررسی وجوب تعلم

1377/08/11-1377/09/16

تعلیم و تعلم

روایات

***

***

1377/08/06

تعلیم و تعلم

اشتراط قصد در تعلیم