درس خارج فقه تربیتی

بحث: امر به معروف و نهی از منکر / ویژگی های حکم

شمارجلسه

تاریخ

موضوع جلسه

عنوان فرعی

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 14

1393/03/07

امربه معروف و نهی از منکر ویژگیهای حکم (شرط عمل به علم)

جلسه 13

1393/02/31

امربه معروف و نهی از منکر ویژگیهای حکم (اشتراط بلوغ)

جلسه 12

1393/02/30

امربه معروف و نهی از منکر ویژگیهای حکم (اشتراط بلوغ)

جلسه 11

1393/02/17

امربه معروف و نهی از منکر ویژگیهای حکم (صغیره - کبیره)

جلسه 10

1393/02/16

امربه معروف و نهی از منکر ویژگیهای حکم (صغیره - کبیره)

جلسه 9

1393/02/10

امربه معروف و نهی از منکر ویژگیهای حکم (صغیره - کبیره)

جلسه 8

1393/02/09

امربه معروف و نهی از منکر ویژگیهای حکم (صغیره - کبیره)

جلسه 7

1393/02/03

امربه معروف و نهی از منکر ویژگیهای حکم (اولی - ثانوی)

جلسه 6

1393/02/02

امربه معروف و نهی از منکر ویژگیهای حکم (مولوی - ارشادی)

جلسه 5

1393/01/27

امربه معروف و نهی از منکر ویژگیهای حکم (نفسی - عینی)

جلسه 4

1393/01/26

امربه معروف و نهی از منکر ویژگیهای حکم (تعبدی - توصلی)

جلسه 3

1393/01/20

امربه معروف و نهی از منکر ویژگیهای حکم (عینی - کفائی)

جلسه 2

1393/01/19

امربه معروف و نهی از منکر ویژگیهای حکم (عینی - کفائی)

جلسه 1

1392/12/21

امربه معروف و نهی از منکر ویژگیهای حکم (عینی - کفائی)