درس فقه تربیتی
بحث: امر به معروف و نهی از منکر / شرائط متعلق امر و نهی

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

عنوان فرعی

فایل تلخیص

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 2

1393/09/12 امر به معروف و نهی از منکر شرائط متعلق امر و نهی

جلسه 1

1393/09/11 امر به معروف و نهی از منکر شرائط متعلق امر و نهی