درس فقه تربیتی
بحث: امر به معروف و نهی از منکر / شرایط مأمور /تنجیز تکلیف بر مکلف

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

عنوان فرعی

فایل تلخیص

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 2

1393/07/23 امر به معروف و نهی از منکر شرایط مأمور /تنجیز تکلیف بر مکلف ---

جلسه 1

1393/07/22 امر به معروف و نهی از منکر شرایط مأمور /تنجیز تکلیف بر مکلف ---