درس خارج فقه تربیتی

بحث: امر به معروف و نهی از منکر / مقدمات؛ واژه شناسی

شمارجلسه

تاریخ

موضوع جلسه

عنوان فرعی

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 2

1392/08/07

امربه معروف و نهی از منکر مقدمات؛ واژه شناسی

جلسه 1

1392/08/01

امربه معروف و نهی از منکر مقدمات؛ واژه شناسی