درس خارج فقه تربیتی

بحث: امر به معروف و نهی از منکر / مقدمات؛ مفاهیم مشابه

شمارجلسه

تاریخ

موضوع جلسه

عنوان فرعی

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 2

1392/07/30

امربه معروف و نهی از منکر مقدمات؛ مفاهیم مشابه

جلسه 1

1392/07/23

امربه معروف و نهی از منکر مقدمات؛ مفاهیم مشابه