درس خارج فقه تربیتی

بحث: امر به معروف و نهی از منکر / قواعد عامه شرعی

شمارجلسه

تاریخ

موضوع جلسه

عنوان فرعی

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 2

1392/11/15

امربه معروف و نهی از منکر

قواعد عامه شرعی

جلسه 1

1392/11/02

امربه معروف و نهی از منکر

قواعد عامه شرعی