درس فقه تربیتی
بحث: امر به معروف و نهی از منکر / مراتب امر و نهی

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

عنوان فرعی

فایل تلخیص

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 2

1393/08/21 امر به معروف و نهی از منکر اختلاف اجتهادی و تقلیدی آمر و ناهی

جلسه 1

1393/08/20 امر به معروف و نهی از منکر اختلاف اجتهادی و تقلیدی آمر و ناهی