درس فقه تربیتی
 بحث: امر به معروف و نهی از منکر/ ادله اشتراط علم

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

عنوان فرعی

فایل تلخیص

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 4

1393/07/08 امر به معروف و نهی از منکر ادله اشتراط علم ---

جلسه 3

1393/07/02 امر به معروف و نهی از منکر ادله اشتراط علم ---

جلسه 2

1393/07/01 امر به معروف و نهی از منکر ادله اشتراط علم ---

جلسه 1

1393/06/26 امر به معروف و نهی از منکر ادله اشتراط علم ---