درس خارج فقه تربیتی

بحث: امر به معروف و نهی از منکر / وظایف نهادها (خانواده)

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

عنوان فرعی

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 14

1395/01/25 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (خانواده)

جلسه 13

1395/01/24 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (خانواده)

جلسه 12

1395/01/18 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (خانواده)

جلسه 11

1395/01/17 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (خانواده)

جلسه 10

1394/12/25 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (خانواده)

جلسه 9

1394/12/19 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (خانواده)

جلسه 8

1394/12/18 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (خانواده)

جلسه 7

1394/12/12 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (خانواده)

جلسه 6

1394/12/11 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (خانواده)

جلسه 5

1394/11/20 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (خانواده)

جلسه 4

1394/11/14 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (خانواده)

جلسه 3

1394/11/13 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (خانواده)

جلسه 2

1394/11/07 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (خانواده)

جلسه 1

1394/11/06 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (خانواده)