درس خارج فقه روابط اجتماعی
سال تحصیلی 1399-1398

ردیف

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

فایل متنی

 فایل صوتی

10

جلسه 49

98/08/28 حب و بغض ---

9

جلسه 48

98/08/28 حب و بغض ---

8

جلسه 47

98/08/21 حب و بغض

7

جلسه 46

98/08/21 حب و بغض

6

جلسه 45

98/07/16 حب و بغض

5

جلسه 44

98/07/16 حب و بغض

4

جلسه 43

98/07/09 حب و بغض

3

جلسه 42

98/07/09 حب و بغض

2

جلسه 41

98/07/02 حب و بغض

1

جلسه 40

98/07/02 حب و بغض