درس خارج فقه روابط اجتماعی
سال تحصیلی 1398-1397

ردیف

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

فایل متنی

 فایل صوتی

13

جلسه 13

1397/09/20 حسن‌ظن و سوء‌ظن

12

جلسه 12

97/09/14 حسن‌ظن و سوء‌ظن

11

جلسه 11

97/09/13 مقدمات

10

جلسه 10

97/09/07 مقدمات

9

جلسه 9

97/09/06 مقدمات

8

جلسه 8

97/08/30 مقدمات

7

جلسه 7

97/08/29 مقدمات

6

جلسه 6

97/08/23 مقدمات

5

جلسه 5

97/07/24 مقدمات

4

جلسه 4

97/07/18 مقدمات

3

جلسه 3

97/07/17 مقدمات

2

جلسه 2

97/07/10 مقدمات

1

جلسه 1

97/07/04 مقدمات