درس خارج فقه روابط اجتماعی
سال تحصیلی 1398-1397

ردیف

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

فایل متنی

 فایل صوتی

5

جلسه 5

97/07/24 مقدمات

4

جلسه 4

97/07/18 مقدمات

3

جلسه 3

97/07/17 مقدمات

2

جلسه 2

97/07/10 مقدمات

1

جلسه 1

97/07/04 مقدمات