درس خارج فقه اقتصاد

بحث: مکاسب / خمر

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 4

1385/11/28 خمر

جلسه 3

1385/11/23 خمر

جلسه 2

1385/11/18 خمر

جلسه 1

1385/11/17 خمر