درس خارج فقه اقتصاد

بحث: مکاسب / عذره

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 5

1385/09/20 عذره

جلسه 4

1385/09/19 عذره

جلسه 3

1385/09/18 عذره

جلسه 2

1385/09/15 عذره

جلسه 1

1385/09/14 عذره