درس خارج فقه اقتصاد

بحث: مکاسب / اجرت بر واجبات

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 38

1392/09/26

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه هشتم - ارتزاق از بیت المال)

جلسه 37

1392/09/25

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه هفتم - اخذ اجرت بر افتاء و تبلیغ)

جلسه 36

1392/09/24

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه هفتم - اخذ اجرت بر افتاء و تبلیغ)

جلسه 35

1392/09/20

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه هفتم - اخذ اجرت بر افتاء و تبلیغ)

جلسه 34

1392/09/18

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه هفتم - اخذ اجرت بر افتاء و تبلیغ)

جلسه 33

1392/09/17

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه هفتم - اخذ اجرت بر افتاء و تبلیغ)

جلسه 32

1392/09/13

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه هفتم - اخذ اجرت بر افتاء و تبلیغ)

جلسه 31

1392/09/12

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه هفتم - اخذ اجرت بر افتاء و تبلیغ)

جلسه 30

1392/09/11

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه هفتم - اخذ اجرت بر افتاء و تبلیغ)

جلسه 29

1392/09/10

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه هفتم - اخذ اجرت بر افتاء و تبلیغ)

جلسه 28

1392/09/06

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه هفتم - اخذ اجرت بر افتاء و تبلیغ)

جلسه 27

1392/09/05

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه هفتم - اخذ اجرت بر افتاء و تبلیغ)

جلسه 26

1392/09/04

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه ششم - اخذ اجرت بر تعلیم قرآن)

جلسه 25

1392/09/03

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه ششم - اخذ اجرت بر تعلیم قرآن)

جلسه 24

1392/08/29

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه ششم - اخذ اجرت بر تعلیم قرآن)

جلسه 23

1392/08/28

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه ششم - اخذ اجرت بر تعلیم قرآن)

جلسه 22

1392/08/27

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه ششم - اخذ اجرت بر تعلیم قرآن)

جلسه 21

1392/08/08

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه پنجم - اخذ اجرت بر امامت)

جلسه 20

1392/08/07

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه چهارم - اخذ اجرت بر اذان)

جلسه 19

1392/08/06

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه چهارم - اخذ اجرت بر اذان)

جلسه 18

1392/08/05

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه چهارم - اخذ اجرت بر اذان)

جلسه 17

1392/08/01

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه سوم - نیابت)

جلسه 16

1392/07/30

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه سوم - نیابت)

جلسه 15

1392/07/29

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه سوم - نیابت)

جلسه 14

1392/07/28

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه دوم)

جلسه 13

1392/07/23

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه دوم)

جلسه 12

1392/07/22

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه اول)

جلسه 11

1392/07/17

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه اول)

جلسه 10

1392/07/16

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه اول)

جلسه 9

1392/07/15

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه اول)

جلسه 8

1392/07/10

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه اول)

جلسه 7

1392/07/09

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه اول)

جلسه 6

1392/07/08

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه اول)

جلسه 5

1392/07/07

اجرت بر واجبات (ادله حرمت - اقوال)

جلسه 4

1392/07/03

اجرت بر واجبات (ادله حرمت - اقوال)

جلسه 3

1392/07/02

اجرت بر واجبات (ادله حرمت - اقوال)

جلسه 2

1392/07/01

اجرت بر واجبات (ادله حرمت - اقوال)

جلسه 1 

1392/06/31

اجرت بر واجبات (ادله حرمت - اقوال)