درس خارج فقه اقتصاد

بحث: مکاسب / لهو و لعب

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 4

1391/08/17 لهو و لعب

جلسه 3

1391/08/16 لهو و لعب

جلسه 2

1391/08/15 لهو و لعب

جلسه 1

1391/08/14 لهو و لعب