درس خارج فقه اقتصاد

بحث: مکاسب / قیادت

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 3

1390/10/20 قیادت ---       ----

جلسه 2

1390/10/19 قیادت

جلسه 1

1390/10/18 قیادت