درس خارج اجتهاد و تقلید
بحث: مسأله تقلید(مستند جواز تقلید/سیره عقلا)

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

فایل تلخیص

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 2

1393/12/18

مسأله تقلید(مستند جواز تقلید/سیره عقلا)

جلسه 1

1393/12/17

مسأله تقلید(مستند جواز تقلید/سیره عقلا)