درس خارج اجتهاد وتقلید
بحث: مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 26

1395/03/10 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه 25

1395/03/09 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه 24

1395/03/05 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه 23

1395/03/04 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه 22

1395/03/03 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه 21

1395/02/29 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه 20

1395/02/28 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه 19

1395/02/27 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه 18

1395/02/26 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه 17

1395/02/20 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه 16

1395/02/19 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه 15

1395/02/15 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه 14

1395/02/13 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه13

1395/02/08 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه 12

1395/02/07 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه 11

1395/02/06 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه 10

1395/02/05 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه 9

1395/01/31 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه 8

1395/01/30 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه 7

1395/01/29 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه 6

1395/01/25 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه 5

1395/01/24 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه 4

1395/01/22 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه 3

1395/01/18 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه 2

1395/01/17 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه 1

1395/01/16 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)