درس خارج اجتهاد وتقلید
بحث: مسأله تقلید(تقلید ابتدایی از میت)

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 19

1394/10/21 مسأله تقلید(تقلید ابتدایی از میت)

جلسه 18

1394/10/20 مسأله تقلید(تقلید ابتدایی از میت)

جلسه 17

1394/10/16 مسأله تقلید(تقلید ابتدایی از میت)

جلسه 16

1394/10/15 مسأله تقلید(تقلید ابتدایی از میت)

جلسه 15

1394/10/14 مسأله تقلید(تقلید ابتدایی از میت)

جلسه 14

1394/10/07 مسأله تقلید(تقلید ابتدایی از میت)

جلسه 13

1394/10/06 مسأله تقلید(تقلید ابتدایی از میت)

جلسه 12

1394/10/02 مسأله تقلید(تقلید ابتدایی از میت)

جلسه 11

1394/10/01 مسأله تقلید(تقلید ابتدایی از میت)

جلسه 10

1394/09/30 مسأله تقلید(تقلید ابتدایی از میت)

جلسه 9

1394/09/04 مسأله تقلید(تقلید ابتدایی از میت)

جلسه 8

1394/09/03 مسأله تقلید(تقلید ابتدایی از میت)

جلسه 7

1394/09/02 مسأله تقلید(تقلید ابتدایی از میت)

جلسه 6

1394/09/01 مسأله تقلید(تقلید ابتدایی از میت)

جلسه 5

1394/08/27 مسأله تقلید(تقلید ابتدایی از میت)

جلسه 4

1394/08/26 مسأله تقلید(تقلید ابتدایی از میت)

جلسه 3

1394/08/25 مسأله تقلید(تقلید ابتدایی از میت)

جلسه 2

1394/08/24 مسأله تقلید(تقلید ابتدایی از میت)

جلسه 1

1394/08/20 مسأله تقلید(تعریف تقلید/تقلید ابتدایی از میت)