درس خارج اجتهاد وتقلید
سال تحصیلی 1399-1398

ردیف

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

فایل متنی

 فایل صوتی

1

جلسه 1

--- احتراماً هنوز کلاسی تشکیل نشده است