درس اجتهاد وتقلید
سال تحصیلی 1398-1397

ردیف

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

فایل متنی

 فایل صوتی

13

جلسه 401

97/07/30 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

12

جلسه 400

97/07/29 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

11

جلسه 399

97/07/24 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

10

جلسه 398

97/07/23 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

9

جلسه 397

97/07/22 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

8

جلسه 396

97/07/18 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

7

جلسه 395

97/07/17 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

6

جلسه 394

97/07/16 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

5

جلسه 393

97/07/15 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

4

جلسه 392

97/07/10 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

3

جلسه 391

97/07/09 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

2

جلسه 390

97/07/08 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

1

جلسه 389

97/07/04 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)