مؤلف:  استاد علیرضا اعرافی

محقق: محمدقاسم رجایی  

ناظر: احمد عابدین زاده

حجم: 300 صفحه

میزان پیشرفت: حدود 100 درصد

معرفی کوتاه

در نوع چهارم مکاسب محرمه که از انواع تکسب به حرام بحث می شود، سب مومن به عنوان یکی از اقسام تکسب به حرام در زیر مجموعة این مبحث قرار می‌گیرد. در مبحث سب مومن سخن از تعامل و رابطة با دیگر افراد جامعه مطرح است.

معرفی مفصل

طبق روال متداول و دسته بندی های معمول در بررسی مباحث فقهی، یکی از مباحث مطرح در باب مکاسب محرمه، مبحث سب مومن است. در نوع چهارم مکاسب محرمه که از انواع تکسب به حرام بحث می شود، سب مومن به عنوان یکی از اقسام تکسب به حرام در زیر مجموعة این مبحث قرار می گیرد. در مبحث سب مومن که سخن از تعامل و رابطة با دیگر افراد جامعه مطرح است، نگاه به بعد اقتصادی این مسئله و این که تکسب و اشتغال از رهگذر سب مومن، تابع چه نوع حکم فقهی است، تنها بخشی از این مبحث کلان فقهی است؛ چراکه از منظر دینی، در روابط اجتماعی و تعامل با دیگران، نظام رفتاری خاصی حاکم است که بدون در نظرگرفتن آن، بررسی مبحث سب مومن با کاستی هایی روش شناختی مواجه خواهد بود؛ به همین دلیل، در پژوهش حاضر تلاش می شود مبحث سب مومن با یک نگاه نسبتا جامع و با تمرکز بر بعد ارتباطی این مسئله، مورد بررسی فقهی قرار گیرد. روند بحث در این سلسله نوشتار به این ترتیب خواهد بود که پس از اشارة به پیشینة بحث، جایگاه و جغرافیای فقهی مبحث سب مومن جستجو خواهد شد. در گام بعدی بحث مفهوم شناسی سب و مفاهیم متناظر و مرتبط با آن دنبال می شود و در نهایت با محک خوردن مسئله با ادلة این باب، حکم فقهی مسئله، اصطیاد و استنباط خواهد شد.

 

 

مؤلف
استاد علیرضا اعرافی
متولد: ۱۳۳۸ میبد
تخصص: فقه، اصول، فلسفه

محقق
محمدقاسم رجایی   
تخصص: دانشجوی دکتری فقه تربیتی