فقه تربیتی جلد دوم (یادگیری علم و دین)

موضوعات اخلاقی، که بخشی قابل توجه از معارف دینی را به خود اختصاص دادهاند، همسنگ دو بخش دیگر آموزه های دینی )احکام و عقائد( مورد بررسی علمی درخوری واقع نشدهاند و نگاشتههای در اختیار در این قلمرو، کمتر صبغه بررسی فقهی و اجتهادی دارد. «سبّ و دشنام» که یکی از همین مباحثی است که به طور معمول در منابع اخلاقی مطرح بوده، خوشبختانه در ردیف موضوعات مطرح در مکاسب محرمه و البته با نگاه فقه اقتصادی، مورد بررسی قرار گرفته؛ در این اثر تلاش شده است تا این موضوع، به عنوان مسألهای از مسائل فقه روابط میان فردی، مورد مطالعه قرار گرفته و بر اساس دیدگاههای استاد اعرافی ادله فقهی و فروع مرتبط به آن تبیین شود.

مشخصات ظاهری:348 ص       قیمت: 15۰۰۰ تومان    

 

 

مؤلف
استاد علیرضا اعرافی
متولد: ۱۳۳۸ میبد
تخصص: فقه، اصول، فلسفه

 
 
 
تقریر
محمد قاسم رجایی