فقه / فقه اقتصاد / دراهم مغشوشه؛ جلسه 1386/03/07

درس خارج فقه اقتصاد

بحث: مکاسب / دراهم مغشوشه

تاریخ

موضوع جلسه

فایل متنی

 فایل صوتی

1386/03/07 دراهم مغشوشه