فقه / حدود / رجم-جلد-نفی بلد (نفی بلد و جلد)؛ جلسه 15 - 82/07/15

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

نوع سوم جلد

مورد مجازات نوع سوم جلد فقط این بود که غیر محصنی که غیر متزوج است و ازدواج نکرده زنا کند. این چیزی است که در کلام مشهور آمده است که در اینجا فقط غیر محصنی است که اصلاً ازدواج نکرده است. به مناسبت قیدی که در این صورت آمد وارد بحث شدیم که در محصن روشن است که رجم است اما در غیر محصن این است که در یا جاری است یا چیزی که از راه حلال در اختیار باشد نیست.

اقسام غیر محصن

غیر محصن این دو قسم است:

1-   یک قسم این است که ازدواج نکرده است.

2-   یک قسم این است که متزوج است ولی درعین‌حال غیر محصن است.

در اینجا بین فقها اختلاف است که در این صورت یعنی جایی که غیر محصن چه آنجا که ازدواج نکرده است و چه آنجا ازدواج کرده و دخول محقق نشده است در این دو مورد جلد است و تبعید و یا اینکه نه فقط جلد است و نفی و تبعید اختصاص به‌جایی دارد که ازدواج کرده و لم یدخل بها یعنی ازدواج کرده ولی دخول انجام نشده است اما در صورت‌های دیگر نفی نیست.

اقوال

اختلاف به این شکل است که دو قول در اینجا وجود دارد:

1-   یک قول این است که نفی و تبعید اختصاص دارد به آن کسی که ازدواج کرده و دخول نشده است لذا این شخص غیر محصن اگر زنا کند علاوه بر جلد، نفی هم بر او ثابت است و اما کسی که ازدواج نکرده است به‌طورکلی مصداق این حد ترکیبی نیست.

2-   نفی و تبعید در آن یک نوع هم این است که مطلقاً غیر محصن باشد لذا علاوه بر جلد، تبعید و نفی است.

در اینجا برای ملاحظه جوانب بحث قاعدتاً باید به روایات مراجعه کنیم.

اختلاف در روایات

در این بحث روایات اختلاف دارد و چند دسته روایت داریم. سؤال ما فعلاً این است که تبعید یک ساله اختصاص دارد به یکی از اقسام غیر محصن که همان کسی باشد که ازدواج کرده و دخول نشده یا اینکه انواع دیگرش که ازدواج نکرده مثلاً تبعید برای او نیست یا اینکه نه این تبعید در همه موارد جلد کل افراد غیر محصن را شامل می­شود. اگر ما تخصیص زدیم به‌ حکم متزوجی که لم یدخل آن‌وقت قسم بعدی را جدا بحث می‌کنیم. پس فعلاً بحث این است که آیا تبعید برای قسمی است که ازدواج نکرده یا ازدواج کرده و به قولی که در روایات آمده لم یدخل یا نه تبعید صورت سوم دارد و قسم سوم آن است که متزوجی که دخل ولکن حالا غیرممکن است.