تنظیم و چاپ کتاب اجتهاد و تقلید

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

کتاب اجتهاد و تقلید حاصل تقریر پنج سال دروس خارج فقه استاد آیت‌الله اعرافی مد ظله است. ایشان این موضوع را طی سال‌های 1398-1393 شمسی القا نموده است که عده‌ای از شاگردان ایشان در گروه تقریرات فقهی تقریر مباحث ایشان را به عهده گرفتند. حضرت استاد در القای مباحث این کتاب، متن اجتهاد و تقلید کتاب العروة الوثقی را محور درس قرار داده و پس از بیان مقدمات اجتهاد، بیشتر مسائل آن را به ترتیب همان کتاب القا نموده است. ایشان افزون بر اینکه گاهی این ترتیب را رعایت نکرده، بعضی مسائل جزئی و تکراری را در انتهای باب القا نکرده و مسائل جدیدی را به آن افزوده است.

در تقر یر مطالب کتاب، با مشورت استاد معظم، نظم جدیدی به مطالب داده شده و کتاب با ترتیب دیگری نوشته شده است که در آن از تنظیمات فقهای دیگری مانند شهید صدر (رحمة الله علیه) در الفتاوی الواضحة استفاده شده و با تغییراتی، ترتیب و دسته‌بندی شده است. بر این اساس، مطالب این کتاب در سه قسمت تنظیم شده است: مقدمات اجتهاد، راه‌های تحصیل حکم شرعی و شرایط مرجع تقلید.

کتاب اجتهاد و تقلید براساس تبو یب فوق، در پنج جلد تنظیم شده است که فهرست اجمالی مطالب آن‌ها به شرح ذیل می‎باشد: جلد اول، شامل مقدمات اجتهاد و بیانگر حدود سی مقدمه از مقدمات اجتهاد است. جلد دوم، عهده‌دار بیان راه‌های تحصیل احکام شرعی می‌باشد که پس از بیان مسأله کلی وجوب تخییری یکی از راه‌های اجتهاد، احتیاط و تقلید به‌ترتیب در آن بررسی شده است. جلدهای سوم تا پنجم دربرگیرنده بیان شرایط مرجع تقلید است؛ جلد سوم، پیرامون یازده شرط از شرایط مرجعیت است. جلد چهارم، شامل شرط اعلمیت و جلد پنجم شامل سه بخش است: شرط فردی یا شورایی‌بودن مرجعیت - که بحثی نو بوده و در آن روابودن مرجعیت شورایی بررسی شده است-، فروع شرایط مرجع تقلید و عدول در تقلید از مجتهدی به مجتهد دیگر.

به این ترتیب، کتاب حاضر نسبت به دیگر کتاب‌های مربوط به اجتهاد و تقلید سه امتیاز اساسی دارد:

1. تنظیم منطقی مطالب؛ 2. بیان مقدمات اجتهاد در ابتدای کتاب؛ 3. طرح و بررسی مسأله شرط فردیت (مرجعیت شورایی) که از مسائل مستحدثه است. گفتنی است باوجود اختلاف ترتیب مسائل این کتاب با کتاب اجتهاد و تقلید عروه، ذیل هر مسأله به محل بحث آن در کتاب العروة الوثقی، منهاج الصالحین آیت‌الله حکیم (رحمة الله علیه)، تحریر الوسیلة امام خمینی (رضوان الله علیه) و الفتاوی الواضحة شهید صدر (رحمة الله علیه) نیز ارجاع داده شده است تا محققین بتوانند به‌راحتی به این منابع مراجعه نمایند.

 

 

 

7777

  • 📚